Skip to main content

Board of Management

John joe

Vu Thi Bich Ngoc

대표이사 (CEO), 설립자

20년 이상 글로벌 시장에서 프로젝트를 관리한 경력

John joe

Nguyen Dinh Ba

부회장, 공동 설립자

15년 이상 글로벌 시장에서 프로젝트를 관리한 경력

John joe

Nguyen Hoang Thien Quoc

최고 기술 관리자

23년 이상 호주, 미국, 유럽 등 글로벌 시장에서 풀스택 웹 및 모바일 앱 개발, DevOps 등을 수행한 경력

John joe

Do Minh Khoi

제너럴 프로젝트 매니저

10년 이상 일본, 호주, 베트남 시장에서 대규모 프로젝트를 관리한 경력

프로젝트 매니저

John joe

Duong Thi Yen

프로젝트 매니저

John joe

Trinh Cong Vuong

프로젝트 매니저

John joe

Nguyen Quang Minh

프로젝트 매니저

John joe

Le Tien Dat

프로젝트 매니저

John joe

Cao Van Minh

프로젝트 매니저

John joe

Dang Viet Thinh

프로젝트 매니저

John joe

Vu Thi Phuong Thao

프로젝트 매니저

John joe

Ha Van Cuong

프로젝트 매니저

John joe

Vu Manh Tung

프로젝트 매니저

비즈니스 코디네이터

John joe

Trinh Thu Hoai

시니어 BrSE

John joe

NGUYEN THI NGOC ANH

미들 BrSE

John joe

Pham Thuy Trang

미들 BrSE

비즈니스 분석가

John joe

Nguyen Dinh Trung

시니어 BA

John joe

Nguyen Thi Huong

시니어 BA

John joe

Pham Van Quyen

미들 BA

John joe

Vu Manh Trung

미들 BA

시니어 SE

John joe

Le Tran Trung Dung

테크 리드

John joe

Nguyen Van Lam

테크 리드

John joe

Pham Minh Son

시니어 웹개발자

John joe

Nguyen Hoang Lam

시니어 모바일앱개발자

John joe

Vu Huu Dat

시니어 웹개발자

John joe

Do Hoang Duong

시니어 모바일앱개발자

John joe

Nguyen Thanh Cong

시니어 모바일앱개발자

John joe

HOANG THE VAN

시니어 웹개발자

John joe

NGUYEN VAN VIET

시니어 웹개발자

John joe

NGUYEN VAN SON

시니어 웹개발자

John joe

NGUYEN VAN THANG

시니어 웹개발자

John joe

NGUYEN HAI NINH

시니어 모바일앱개발자

John joe

LE THE KY

시니어 모바일앱개발자

John joe

DANG VAN DUY

시니어 모바일앱개발자

John joe

TRAN ANH TUAN

시니어 모바일앱개발자

John joe

HA HUY HOANG

시니어 모바일앱개발자